Kontakt

Internationale Patienten

Informationen für Internationale Patienten

Dear Visitor,

Herford Hospital is one of the most important health facilities in the Ostwestfalen-Lippe [East Westphalia-Lippe] region. In the course of last year, we treated more than 30,500 in-patients.

Our motto is "Herford Hospital - Helping People" and is intended to be understood in two ways. Firstly it describes our main duty, which is to help people in our region with health problems - day and night to the best of our ability. Secondly, the people who do the helping are the one’s who make the difference.

In spite of the most modern technology, we would be incapable of providing competent help without our staff's extensive experience and intensive training.

Herford Hospital - A Health Network

Many people require help from several different medical specialities. Herford Hospital consists of 21 clinics, institutes and specialised departments, covering almost all areas of medicine. Herford Hospital is a university teaching hospital attached to Hannover University. We also have a solution for patients who need a treatment we cannot provide ourselves. As part of a health network, we work closely with regional cooperation centres. This means Herford Hospital can guarantee expert health care at all times and over a wide range of specialities - a great advantage for our patients.

We invest in the future

We strive continuously to improve the range and quality of the services we offer. We recently completed the extension and modernisation of our emergency out-patient facilities. In addition, the new old people's home in the hospital grounds has been opened. This modern old people’s home was built and will be operated by our cooperation partner, the Herford Diakonie Foundation,

A dialysis centre, with an adjoining nephrology practice, is planned in the eastern part of the hospital grounds. In the immediate vicinity and with the close and confidential cooperation of local practising physicians, we are developing the Medical Care Centre (MVZ) of the Hospital. Several specialist practices will be based here, in which out-patients will be treated. This includes clinics for pathology, nuclear medicine and oncology in a general practice.

To ensure that our patients recover better and faster, Herford Hospital plans to renew the front of the tower block in the coming years and to gradually update all nursing wards. The building plans are currently being developed. In the second half of 2015, work on a second parking level is being started. This will provide another 165 parking places.

Special problems require special solutions

Herford Hospital is a specialised hospital. This means that individual departments and clinics - often organised as centres - have specialised in the treatment of individual conditions and treat a large number of patients every year. Herford Hospital is the leading centre in the region for cancer - both for in-patients and for out-patients. We also have specialist departments for cardiology and abdominal surgery. A certified special ward in the Neurology Clinic treats stroke patients (stroke unit). The Perinatal Department treats sick new born babies in accordance with the highest quality requirements of the General Federal Committee (G-BA). A special department also deals with unexplained cases of infection.

Our health system demands that specialised departments work to very high quality, which is regularly checked by the health insurance companies and official agencies. For example, this means that we must demonstrate how many patients have been treated in specialised clinics, ensure that the technical equipment is appropriate and that the structural requirements are met. Moreover, Herford Hospital must guarantee the experience and qualifications of its staff members.

Klinikum Herford: the numbers

Sayın Ziyaretçi,

Herford Hastanesi, Ostwestfalen-Lippe bölgesindeki en önemli sağlık tesislerinden biridir. Geçen yıl hastanemizde 30.500’den fazla hasta yatarak tedavi edilmiştir.

“Herford Hastanesi – İnsanlara yardım” sloganımız iki anlamda algılanacak şekilde bilinçli olarak seçilmiştir: Slogan bir yandan bölgemizdeki insanların tıbbi sorunlarına gece ve gündüz yüksek bir bağlılıkla yardım etmeye yönelik esas görevimizi tanımlamaktadır. Diğer yandan ise odak noktada yardımcı olarak insan unsurunun bulunduğuna dikkat çekmektedir.

Uzun yıllara dayanan deneyim ve çalışanlarımızın yüksek eğitim standardı olmaksızın, en modern tıp teknolojisine rağmen uzman yardım hizmeti verilemezdi.

Herford Hastanesi - Bir Sağlık Ağı

Birçok hasta çok sayıda tıbbi uzmanlık alanlarında tedaviye ihtiyaç duyar. 21 bölümü, enstitüsü ve uzmanlık departmanıyla Herford Hastanesi, tıbbın neredeyse tüm alanlarını kapsamaktadır. Herford Hastanesi, Hannover Tıp Yüksek Okulunun akademik eğitim hastanesidir. Sunamadığımız bir tedavi gerektiren hastalar için de bir çözümümüz vardır: Hastanemiz bir sağlık ağı üzerinde bölgesel işbirliği merkezleriyle yakın bir ilişki halinde çalışmaktadır. Herford Hastanesi böylelikle her zaman departmanlar arası ve yüksek oranda uzmanlaşmış bir bakım sağlayabilecek konumdadır ve bu, hastalarımız için büyük bir avantajdır.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

Hizmetlerimizi iyileştirmek ve kalitemizi yükseltmek amacıyla sürekli çalışıyoruz. Herford Hastanesi acil yardım birimini genişletme ve yenileme çalışmalarını yakın tarihte tamamlamıştır. Ayrıca hastane arazisinde yeni bir yaşlılar evi de hizmete başlamıştır. Bu yaşlılar tesisi, işbirliği ortağımız olan Herford Hıristiyan yardım derneği tarafından inşa edilmiştir ve aynı dernek tarafından yönetilecektir.

Hastane arazisinin doğu bölgesinde, bağlı bir nefroloji doktor muayenehanesi ile birlikte bir diyaliz merkezi inşa edilmesi planlanmaktadır. Bölgemizde muayenehanesi bulunan doktorlarla yapılan yakın işbirliği ve güvene dayalı bir anlaşma sonucu hastanenin çok yakınında hastaneye bağlı Tıbbi Bakım Merkezi (Medizinische Versorgungszentrum/MVZ) oluşturulmaktadır. Bu merkezde, hastaların ayakta tedavi gördüğü çok sayıda uzman doktor muayenehanesi açılmaktadır. Merkezde ilk günden itibaren bir pratisyen doktor muayenehanesinde patoloji, nükleer tıp ve onkoloji uzmanlık alanlarında bölümler hizmet vermektedir.

Hastalarımızın daha rahat etmesi amacıyla Herford Hastanesi önümüzdeki yıllarda merkez hastane binasının ön cephesini yenilemeyi ve tüm yatarak tedavi servislerinin kademeli olarak sanitize edilmesini planlamaktadır. Şu anda bu hedefimiz proje planlaması aşamasındadır. 2015 yılının ikinci yarısında bir kapalı otopark inşasına başlanacaktır. Bu otoparkla 165 araçlık bir park alanı oluşturulacaktır.

Özel sorunlar özel çözümler gerektirir

Herford Hastanesi bir uzmanlık hastanesidir. Başka bir deyişle: Çoğu kez merkez olarak düzenlenmiş her bir departman ve bölüm, belirli hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmıştır ve her yıl çok sayıda hastayı tedavi etmektedir. Herford Hastanesi, kanser hastalıkları merkezi olarak hem yatarak hem ayakta tedavide bu bölgede lider konumdadır. Kardiyoloji ve karın cerrahisinde de uzman departmanlarımız mevcuttur. İnme (strok) geçiren hastalar, Nöroloji Bölümündeki sertifikalı bir özel serviste (Stroke Unit) tedavi edilmektedir. Perinatal Departmanında yenidoğan bebek hastalar, Federal Ortak Komite (Gemeinsamer Bundesausschuss/G-BA) olarak adlandırılan kurumun en yüksek kalite gerekliliklerine göre tedavi etmektedir. Özel bir departman, nedeni belirlenemeyen enfeksiyon hastalıklarıyla ilgilenmektedir.

Alman resmi sağlık kurumları özellikle bu tip uzmanlık departmanlarından yüksek bir kalite talep etmekte ve bu kalite standardı sigortalar ve devlet yetkilileri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bunun bizim açımızdan anlamı şudur: Örneğin, özel kliniklerde tedavi gören hastaların sayısını doğrulamamız, teknik donanımı sağlamamız ve inşaat ön koşullarını karşılamamız gereklidir. Ayrıca Herford Hastanesi, çalışanlarının bu özel departmanlar için yeterli düzeyde deneyime ve kalifikasyona sahip olduklarını garantilemelidir.

daha fazla

Уважаемые посетители,
«Клиникум Херфорд» – один из важнейших медицинских центров региона Восточная Вестфалия – Липпе. В прошлом году у нас прошли стационарное лечение более 30.500 больных. Наш лозунг - «Klinikum Herford – Menschen helfen» - неслучайно нужно понимать двояко: во-первых, «Menschen helfen» означает нашу основную задачу – помогать людям нашего региона, ежедневно и еженощно прилагать все усилия для того, чтобы решать их проблемы со здоровьем. Во-вторых, «Menschen helfen» означает и то, что помогают люди, что центральное значение всегда имеет непосредственно помощник, сам человек. Даже при самой современной медицинской технике подлинно квалифицированная помощь невозможна без многолетнего опыта и высокой профессиональной подготовки сотрудников.

«Клиникум Херфорд» – сеть здоровья
Многие больные нуждаются в помощи врачей различных специальностей. «Клиникум Херфорд» - медицинский центр, в который входят 21 отдельных клиник, институтов и специальных отделений, - охватывает практически весь спектр медицинских услуг. «Клиникум Херфорд» – учебно-академическая база Высшей медицинской школы Ганновера. Даже тем, кому требуются специальные медицинские услуги, не оказываемые непосредственно в нашей клинике, мы всегда сумеем предложить соответствующее решение: в рамках сети здоровья у нас налажено тесное сотрудничество с другими региональными центрами здравоохранения. Благодаря сетевой интеграции мы гарантируем своевременную, компетентную, междисциплинарную медицинскую помощь – важное преимущество для наших пациентов.

Мы инвестируем в будущее
Мы непрестанно совершенствуем качество работы и расширяем спектр предлагаемых услуг. Недавний пример – расширение и модернизация отделения экстренной амбулаторной помощи. Не так давно на территории клиники открылся новый дом престарелых. Это современный геронтологический центр, выстроенный нашим партнером по кооперации, Диаконическим фондом Херфорда, и переданный нам в эксплуатацию. В восточной части территории клиники планируется открыть центр диализа с нефрологическим отделением. Рядом же, в тесном и доверительном сотрудничестве с частнопрактикующими врачами региона, активно развивается Центр медицинского обслуживания MVZ. В нем создаются врачебные практики различной специализации для амбулаторного лечения больных. С самого начала работы центра клинические отделения патологии, ядерной медицины и онкологии имеют в нем собственную амбулаторную практику. Повышению комфорта и самочувствия больных будут способствовать запланированные на ближайшие годы работы по обновлению фасада высотного здания и последующей модернизации всех палат «Клиникум Херфорд». В настоящее время готовятся строительные планы. Во второй половине 2015 года начнется строительство яруса автостоянки, рассчитанного на 165 автомобилей.

Особые проблемы требуют особых решений
«Клиникум Херфорд» имеет несколько приоритетных направлений. Иными словами, отделения и клиники, многие из которых являются самостоятельными медицинскими центрами, специализируются на лечении определенных заболеваний и обслуживают ежегодно большое количество профильных больных. В нашем регионе «Клиникум Херфорд» является ведущим онкологическим центром как стационарного, так и амбулаторного обслуживания. Аналогичные приоритеты имеют кардиология и брюшная хирургия. По этим направлениям клиника располагает соответствующими специализированными отделениями. В неврологической клинике действует сертифицированное инсультное отделение (Stroke Unit) для лечения и реабилитации больных, перенесших инсульт. Перинатальное отделение оказывает помощь новорожденным, руководствуясь самыми строгими требованиями к качеству лечения в соответствии с Федеральной директивой по медицинскому обслуживанию детей и подростков (G-BA). Инфекционными заболеваниями неясной этиологии занимается специальное отделение. К подобным специализированным отделениям в нашей стране предъявляются особо высокие требования, выполнение которых регулярно контролируется медицинскими страховыми компаниями и государственными органами. Для нас это означает: мы должны документально подтверждать количество больных, проходящих лечение в наших специализированных клиниках, обеспечивать соответствующее техническое оснащение и соответствие зданий и помещений строительным нормам. Кроме этого, медицинский центр «Клиникум Херфорд» должен гарантировать опытность и профессионализм своих сотрудников.

больше